Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
COPY STUDIO JMA Školící středisko Úklidové služby
 
Novinky
V sobotu 5. listopadu došlo k předání a slavnostnímu otevření Sportovní a kulturní haly Na Chrupavce v obci Líbeznice. 
Ve státní svátek na Den vzniku samostatného státu České republiky byla symbolicky a slavnostně otevřena Přístavba základní školy v Golčově Jeníkově, kterou realizovala společnost JMA. Kromě široké veřejnosti se slavnostního aktu zúčastnila ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže  sportu,...
 Vnučka československého a brazilského podnikatele Jana Antonína Batě (11. 3.1898 – 23.8. 1965), který se stal po smrti nevlastního bratra Tomáše v roce 1932 jediným majitelem akciové společnosti Baťa, navštívila Borovinu.Setkání s laskavou charismatickou  energickou Dolores se uskutečnilo...

Integrovaná politika QMS, EMS, OHSAS

Vedení společnosti JMA stavební, spol. s.r.o. rozhodlo, vzhledem k úspěšnému zavedení systémů managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 vyhlásit tuto Integrovanou politiku systému managementu. Vedení společnosti bude důsledně prosazovat a udržovat funkčnost Integrovaného systému řízení v oblasti provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování, jejich dokumentování a neustálého zlepšování, zejména :

SYSTÉM  MANAGEMENTU  KVALITY (QMS)
- udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků. Vyhodnocováním získaných informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality; jejich naplňováním při všech činnostech usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti, poskytovat zákazníkům potřebné informace a poskytovat jim žádané služby
- prohlubovat systém vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalit
- realizovat a dále zdokonalovat systém managementu kvality. Systémovým přístupem optimalizovat činnosti a tím i náklady a tak zabezpečovat zdroje pro rozvoj společnosti a konkurence schopné ceny pro zákazníky
- pro zabezpečení vysoké kvality produktů firmy pečlivě vybírat a hodnotit všechny dodavatele ovlivňující kvalitu těchto produktů a s vybranými dodavateli úzce spolupracovat s cílem získání oboustranné důvěry ve smluvních vztazích
- zjišťovat spokojenost zákazníků s  kvalitou všech produktů, vystupováním a spoluprácí vedoucích zaměstnanců
- využívat oprávněných připomínek a stížností ke stanovení nápravných a preventivních opatřeních ke zlepšování zavedených systému 
- pro zabezpečení vysoké kvality produkce firmy provádět pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů materiálů a prací. Úzce spolupracovat s vybranými dodavateli s cílem získání oboustranné důvěry a úspěšné realizace zásad integrovaného systému řízení
- důsledně plnit právní a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve  společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy

SYSTÉM  ENVIROMENTÁLNÍHO  MANAGEMENTU (EMS)
- vytvořit maximálně vhodné podmínky a zajistit veškeré potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálního managementu
- vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik. V rámci procesu vzdělávání systematicky zvyšovat jejich povědomí a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí
- průběžně vést záznamy a podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí
- zapojení svých dodavatelů  do systému řízení ochrany životního prostředí a důsledně je informovat o všech bezpečnostních rizicích
- provádět prevenci znečišťování, minimalizovat environmentální rizika a dopady
- důsledně plnit právní a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy

SYSTÉM  MANAGEMENTU  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI  (OHSAS)
- vyhledávat možná rizika, zjišťovat jejich dopady a neustále je snižovat. Vytvářet povědomí zaměstnanců odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti i okolí
- vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání
- usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany 
- uplatňovat bezpečné pracovní postupy a zavádět nové stroje a zařízení s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti a životního prostředí
- stanovovat preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod v oblasti BOZP. Pravidelně srovnávat výsledky společnosti s výsledky zákazníků
- důsledně plnit právní a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve  společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy

V Jihlavě, 1. 5. 2010